آسانسور هیدرولیکی

خانه    بلاگ      آسانسور هیدرولیکی
آسانسور هیدرولیکی

آسانسورهایی که با نیروی فشار روغن کار می کنند به آسانسورهای هیدرولیک معروف اند. دراین آسانسورها جک و پاوریونیت تامین کننده ی نیروی محرکه می باشند. ساده ترین شکل این آسانسورها تنها شامل یک سیلندروپیستون می باشد کهبه طورمستقیم بهزیر کابین متصل شده اند. با چرخیدن موتور، تلمبه ، روغن را از مخزن به سیلندرپمپاژ کردهوبا پر شدن ظرفیت سیلندر، روغن با فشار،کابین وپیستون را به طرف باال به حرکت در می آورد.

زمانی که کابین به طبقه ی مورد نظر می رسد سیستم کنترل بهموتورعالمتی برایقطع شدن پمپاژ روغن می دهد . همچنین برای پایین آمدن کابین، سیستم کنترل به دریچه فرمان و عالمت می دهد که باز شود و سنگینی کابین موجب فشار آوردن پیستون به سیلندرمی شود سپس روغن از دریچه به مخزن باز می گردد و در زمان توقف سیستم کنترل دستور بسته شدن دریچه را صادر می کند.

موتورخانه ی آسانسورهای هیدرولیک برای جلوگیری ازباال رفتن دمای روغن بایستیبه سیستم تهویه و همچنین پوشش عایق (برای نگهداری جریان روغن در صورت نشت) مجهزباشند.

مزایای آسانسور هیدرولیک:

 • نصب موتورخانه در پائین
 • جابجایی بارهای سنگین
 • عدم وجود سقف چاه
 • ایمن بودن سرنشینان در حرکت
 • پیوسته و نرم بودن حرکت
 • دقت باال در توقف روبروی طبقات
 • نصب آسان و سریع
 • مقرون به صرفه بودن
 • عدم انحصار قطعات اسانسور
 • مناسب برای ظرفیت های باال
 • مناسب برای ساختمان های قدیمی مناسب
 • هزینه های تعمیرو تجهیزات کم
 • تعمیرات و نگهداری آسانی، به علت تعداد کم قطعات
 • مناسب برای ساختمان های با طبقات و ارتفاع کم
 • حوادث ناشی از اتصاالت برقی به میزان بسیار کمی ممکن است اتفاق بیفتند.
 • هنگام حرکت به سمت پایین به علت وجود گرانش، هزینه ای ندارند.

نظرات شما

نظر شما پس از تایید از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود